Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
exodus - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Bible Versions
Hienghai hi Jakobin Aigupta rama a lûtpui Israel naupahai hming le an sûngkuo bing senghai chu a nih:
Jakob thlahai chu an rêngin sawmsaria an ni a, Josefa ruok chu Aiguptaa lo um ta sa a nih.
Josefa le a unauhai le anni hun laia suon po po chu an thi vong ta a.
Israel thlahai chun chi tam tak thlain nasa takin an hung pung a, Gosen ram chu an hung sip el ta a.
Aigupta rama chun Josefa hre ngai lo lal thar a hung inlal a.
A mipuihai kuoma chun, "En ta u, Israelhai hi, eini ta dingin an tam taluo tah.
Thaw ro, anni hi dawha thiemin soisak ei tiu, chuong naw chun hung tam zuol pei an ta, indo a um pha ei hmelmahai leh thang kop an ta, ei rama inthokin tlàn suok hlauh rawi an tih" a ta.
Chuongchun, anni suknomna dingin an chungah siehlaw vêngtuhai an sie a, Faraw hmang dingin Pithom le Ramases-ah thawluinain kudàm an inbawltir a.
Amiruokchu, an soisak rimsik po leh pung zuola an indar nasa ting leiin, Aigupta mihai chun Israel mihai chu an hung ti ta hle a,
Sin hàutak, lung chàrna le têklei siema inrim taka sorin, lo sin rinum tinrèng inthawtirin, an nun a rimsik thei dàn patawpin Aigupta mihai chun rawng takin an sor a.
Aigupta lal chun Hebrai mihai nau domtu Sifra le Pua hai kuoma chun,
"Hebrai mihai nau in dom pha leh, pasal a ni chun that unla, nuhmei a ni leh hla ro" tiin thu a pêk a.
Nau domtuhai chun Pathien an ti leiin Aigupta lalin a hril ang chu zawm loin nau pasalhai chu an indamtir vong lem a.
Aigupta lal chun nau domtuhai chu a'n kotir a, "Hieng hi ieng leia thawa nau pasalhai chu in indamtir pei am a na?" tiin a'n don a,
Nau domtuhai chun Faraw kuomah, "Pu, Hebrai nuhmeihai chu Aigupta nuhmei ang an ni ve naw a, an thothàng a tha leiin nau domtu tlung hmain nau an lo nei hman dêr ta hlak a nih" an ta.
Nau domtuhai chunga chun Pathienin ngil a nei a, chuongchun Israel mihai chu pungin an hung tam zuol pei ta lem a.
Nau domtuhai chun Pathien an ti leiin sûngkuo neiin an hung pung ve a.
Chun, Faraw chun a mihai po po kuomah, "Hebrai mi nau pasal hung pieng hlim taphot chu Nile vadungah pei un la, nau nuhmei ruok chu hlâ ro" tiin thupêk a'n suo a.