Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
esther - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bible Versions
India rama inthoka Ethiopia chen inkàr biel za le sawmhni le pasari chunga Lal Zarziaa inlal lai chun hi thil hi a hung tlung a.
Chuong lai chun Susa khawpuia a kula inthokin a lalram chu a op a.
A hung inlala inthoka kum thumnaa chun lal nauhai le thoktu poimawhai ta dingin ruoi a buotsai a, Media le Persia rama sipai ofisar lien po po le biel tina mi lienhai le thoktu poimawhai chu a fiel kim vong a.
A hausakzie le a lalram ropuizie chu inentirin, thla ruk sûng zet chu chong an chèn a.
Ruoi tumtiek zo chun Susaa a lal in huon kotzawla chun a siehlawhai le thoktuhai, a chîn taka inthoka a lien tak chen ta dingin kâr khat sûng ruoipui lal chun a buotsai nawk a.
Kotzawl chu pat zâi inhmia mawi taka khawng puon vâr le dumpawlin a chei a, chuonghai chu sailungvâr bana a kei bàtna ding tangkaruo kuol an hlinga chun puon vâr le senduk hruiin an khai a. A tuolzawl tuonga chun sailungvâr sen le vâr inpol dâm, tuikeplung le lung man tam chi dâm a pha a, chu chunga chun rangkachak le tangkaruoa siem thungna dûp an rem khup a.
Chi hrang hranga siem rangkachak no mawi tak takin lal uoiin chu lal thupêk angin ren dêr loin an sem a.
Tu khom pe lui loa mi tin mani du ang tawk senga tam indawntir dingin uoiin semtuhai chu lalin a hril a.
Lalnu Vashti khomin Lal Zarzia ina chun nuhmeihai ta dingin ruoi a thè ve a.
A ni sari nia Lal Zarzia-in uoiin a'n rui deu hnung chun a rongbawltu mi tilre pasari Mehuman hai, Biztha hai, Harbona hai, Bigtha hai, Abagtha hai, Zethar hai le Karkas hai chu a ko a.
Lalnu Vashti hmèl thatzie chu a mi lienhai inhmutir a nuom leiin, a lallukhum khuma a hmaa hung thuoi dingin anni rawi chu a tir a, lalnu hmêl chu a tha hle si a.
A mi tirhai chun lal thupêk chu an va hril a, sienkhom Lalnu Vashti chu a fe nuom naw a, lal chu namen loin a lungsen a.
Lal chun a thaw dàn pangngaiin mi var, a hun laia thil chinchang le dàn hre mihai chu rawn dingin a ko khawm a.
Chuonghai chu Persia le Media ram sûnga a mi lien pasari Karsena hai, Sethar hai, Admatha hai, Tarsis hai, Meres hai, Marsena hai le Memukan hai an na, lal inhnaipui le a mi rawn takhai an nih.
Lal chun, "Pindan vêngtu mi tilrehai tira a dàn ang taka lalin hung dinga a kona chu lalnu Vashtiin a zawm naw leiin, dàn angin a chungah iem ei thaw ding a na?" tiin a'n don a.
Memukan chun lal le a mi lienhai kuomah, "Lalnu Vashti hin lal chunga chauh poi a tawk naw a, a ram pumpuia mi lien po po le Lal Zarzia khuo le tuihai po po poi khom a tawk a nih.
Lalnu Vashti thilthaw hi a rama nuhmei po poin hung hrieng an ta, 'Lal Zarzia-in a kuoma hung dingin Lalnu Vashti thu a pêka chu a fe nuom nawh' tiin hril sup sup an ta, an pasalhai hmusit phànain hmang an tih.
Voisuna Persia le Media rama mi lien nuhmei hunghai ngei khom hin, 'Lal Zarzia-in a nuhmei lalnu Vashti chu hung dingin thu a pêk a, sienkhom a hungpêk nuom nawh' ti an hriet charin ama thaw dàn zuiin an pasalhai hmusit tum vêng an ta, a ram pumah inzanawna le inhalnan chin tawk nei naw nih.
Chuleiin, lal remti zawng a ni chun, lalnu Vashti chu lal hmaa inlang thei ta lo dingin thupêk, sût nawk thei ta lo, Persia le Media ram dàn hmangin insuo sien ti hi kan thurawn pêk nuom chu a nih. Chun, lalin ama aiin a nêka tha lem lalnuah sie sien la.
A ram pumah lal thusuok puong dar a ni pha chun nuhmei tu khomin, a chin taka inthoka a lien tak chenin, an pasalhai thu hung poisa tâng an tih" a ta.
Chu thurawn chun lal le a mi lienhai chu a suklawm hle a, Memukan hril ang takin lal chun a thaw a.
A lalram sûng po po le biel tinah, a mi chênghai tong le hawrop chita ziekin, pasalin mani insûng sengah thu an nei ding a nih ti lal thupêk chu an thon dar ta chum chum a.