Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
ephesians - 1 2 3 4 5 6
Bible Versions
Paula, Pathien ditzawnga Krista Isu tirko chun Efesi khuoa um mi thienghlimhai le Krista Isua mi ring umhai chibai ka bûk.
Pathien, ei Pa le Lalpa Isu Krista kuoma inthoka lunginsietna le inremna chu in kuomah um raw se.
Ei Lalpa Isu Krista Pathien le Pä chu inpâkin um raw se. Ama chun vàn hmuna thlarau malsawmna tinrêngin Kristaah mal a mi sawm a.
Thienghlim le soisel boa a hmaah ei um theina dingin leilung insieng hma khan Kristaah a mi lo thlang a.
A ditzawng le tum dàn ang takin Krista Isu zàra a nau ni dingin hmangainain a mi lo ruot lawk bok a.
A hmangai le a Dittak zàra a lunginsietna ropui a thlawna a mi pèk leiin inpâk ei tiu.
Lunginsietnaa a hausak ang hrimin, Krista thisen chun a mi'n tlan a, ei suolhai a ngaidam a,
chu lunginsietna chu var tak le rem hre takin ei chungah a vûr teu a.
Kristaa a lo ruot lawk ang taka ama ditzawng anga thaw a tum thurûk chu a mi'n hriettir a.
Hun a kim phaa Kristaa hlen dinga a thil rêl lawk chu vàn le hnuoia thil iengkim hi lu pakhat, Krista hnuoia hui khawm vong a nih.
Ama remruot dàn le dit dàn ang taka thil iengkim hlentuin a mi lo ruot lawk angin, Krista zàrah rohluotu nìna ei chang a.
Eini Kristaa beiseina innghat hmasatuhai hi a ropuina chawimawitu ding ei nih.
Amaa chun thutak, in sandamna Chanchin Tha chu in lo hriet ve a, in lo ring tah a, a tiem Thlarau Thienghlim chun nangni khom a'n chik tah chêu a nih.
Chu chu Pathien mi ni dinga a mi'n tlan leia ei rochan ding zakhamna chu a nih. A ropuina chu inpâkin um raw se.
Lalpa Isu in ringzie le mi thienghlimhai po po in hmangaizie kei khomin ka lo hrietin,
ka tongtainaah ka hriet zing hlak cheu a, in ta dingin lawmthu hril ka ma nawh.
Ama in hung hriet chieng zuol theina dingin ei Lalpa Isu Krista Pathien, ropuina Pä chun varna le hrietthiemna thlarau pe raw se cheu.
Chuongchun, in lungril mithai sunvara um a, ieng am beisei dingin a ko chêu ti hai,
mi thienghlimhai rochan ropuizie le hnienghnàrzie hai, a hràtna thahrui thilthawtheina tawp chin nei lo chun eini ringtuhaia a thaw nasatzie dàm in hung hriet theina dingin ka tongtai hlak.
Chu hrâtna chun Krista chu mithi laia inthokin a keitho a, vàn hmunahai khin a chang tieng a'n thungtir a;
lalna hai, thuneina hai, thilthawtheina hai, rorêlna po pohai chunga le tu lai le hun la hung tlung dinga nìna hming po po chung daiah a sie tah a nih.
A ke hnuoiah iengkim Pathienin a sie a, kohran ta dinga iengkima Lû takah a ruot a.
Kohran chu Krista taksa a nih, iengkim kong tinrênga sungsiptu famkimna chu.