Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
deuteronomy - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Bible Versions
"Dam taka um a, hung pung pei a, in pi le puhai kuoma inkhâm meua LALPAN pêk a tiem ram chu lûta in hluo theina dingin voisuna thupêk ka pêk chêu hi fimkhur takin zawm ro.
A thupêkhai in vong ding le ding naw hrietna dinga kum sawmli hiel LALPA in Pathienin in lungril fie ding le suktlawm dinga thlalèra a thuoina po po chêu kha hre zing ro.
Mihriem hi bei chauin a hring naw a, Pathien baua thu tin suokin a hring lem a nih ti a'n hriettir theina ding cheuin a suktlawm chêu a, in tàm a phal a, chun in hriet ngai lo, in pi le puhai khoma an la hriet ngai lo manna chun a chawm chêu a nih.
Chu kum sawmli sûng chun in silfènhai a tiek naw a, in ke khom a'n vûng bok nawh.
Pain nau a thunun angin LALPA in Pathien chun a thunun chêu a nih ti hi lungrilin hre zing ro.
"LALPA in Pathien thupêkhai zawmin, a lampui hrawin, ama chu inza ro.
LALPA in Pathien chun ram tha tak, tlânga inthoka hung luong vadungte hai, tuikhur hai, tlâng le phaia luong dem dem tuihnàr umna;
bu hai, barli hai, grep hai, theichang hai, theibufai hai, hriek nei oliv hai le khuoizu tamna ram;
chat loa bei in tlànna ding, ieng khom in tlâksam nawna ding ram, a lunghai chu thîr le a tlânga inthoka dâr in cho suok theina ding rama chun a thuoi lût ding chêu a ni si a.
"In fàk a, in tlai hle pha, ram tha tak a pêk lei chêuin LALPA in Pathien chu inpâk ro.
Voisuna ka pêk chêu a thupêkhai, thusuokhai le dânhai hi zawm loin LALPA in Pathien chu theinghil pal hlau rawi in tih, fimkhur ro
Chuong naw chun fa a, tlai a, in tha tak bawla in hluo huna dâm,
in bawng ruol le beram ruolhai, in tangka le rangkachakhai le in thil nei po po a hung pung pha chun,
in lungril hung chapoin, bawia in intàngna Aigupta rama inthoka thuoi suoktu chêu LALPA in Pathien chu theinghil el in tih.
Ama chun thlalèr zau tak le tium tak, ram tawl le tui um nawna hmun, mi chuk na tak rûl tûr nei mi le mi sè na tak khawmuol kaikuonghai tamna hmuna chun a thuoi tlang tah chêu a; lungpui sakhata inthokin tui a sun suokpêk chêu a,
in pi le puhaiin an la hriet ngai lo manna chun chawmin, fiein a suktlawm chêu a nih, tuta hnunga in thatna dingin.
Nangni chun, 'Ka hausakna hi keima theina le kut hrâtnaa ka hlaw suok a nih' in ti lungril khom a ni el thei.
Nisienlakhom, sum le pai lam suok theina petu chêu le voisun chena in pi le puhai kuoma inkhâm meua a thuthlung suknghettu chu LALPA in Pathien a ni lem ti hre zing ro.
LALPA in Pathien chu in theinghil a, pathien danghai zui a, an rong bawla in biek vai chun bohmang ngei ngei in tih ti voisun hin ka hril lawk chêu a nih.
In hmaa hnam danghai LALPAN a suksiet ang khan, LALPA in Pathien thupêk in zawm naw chun sukbohmangin um vêng in tih.