Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
deuteronomy - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Bible Versions
"LALPA in Pathienin in hluo ding rama a thuoi lût pha chêu, in hmaa nangni nêka lien lem le hrât lem hnam pasari, Hit hai, Girgas hai, Amor hai, Kanan hai, Periz hai, Hiv hai le Jebu hai a hnot suok pha le
anni chu LALPA in Pathienin in kutah pe a, in hne hun pha chun, in inram vong tawl ding a nih. Inremna thuthlung siempui naw unla, zangaina inhmutir bok naw ro.
Nuhmei pasalah in inneipui ding a ni naw a, an naunuhai chu in naupahai, in naupahai chu an naunuhai in inneitir ding a ni nawh.
Chuong naw chun, in naupahaiin an mi zui lai hi pathien dang be dingin thuoi kawi an ta, LALPA lungsenna chu in chungah inling a ta, a sukbohmang nghal el ding chêu a nih.
An chungah hieng hin in thaw ding a nih: an maichâmhai sukchim unla, an lung biekhai vaw koi unla, an pathiennu Aseraf lem thinghai chu phûr unla, an milem siem fawn hai chu raw hmang vong ro.
LALPA in Pathien ta dinga hnam thienghlim in ni si a. Hnuoi chunga hnam po po laia a ro puol bik hnam dinga LALPA in Pathienin a thlang chêu in nih.
"Hnam dang nêka in tam lem leia LALPAN ngainaa a thlang chêu a ni nawh; hnam po po laia a tlawm tak in nih.
LALPAN a hmangai chêu lei le in pi le puhai kuoma inkhâm meua thu a lo tiem tah chu hlen a nuom lei lemin LALPA kut hrâtin bawia in intângna ram Aigupta lal Faraw kuta inthokin a'n tlan suok chêu a nih.
Chuleiin, LALPA in Pathien hi Pathien a nih ti hre ro; Pathien ringum, ama hmangaia a thupêkhai zawmtu chunga chu suon sâng chen khoma a hmangaina thuthlung vong zing hlak le,
a theidatuhai ruok chu chop le chila thungrula sukbohmang hlaktu a nih; ama theidatuhai chu sawt riel loin, chop le chilin thungrul a tih.
Chuleiin, voisuna ka pêk chêu thupêk hai, thusuok hai le dàn hai hi fimkhur takin zawm ro.
"Hieng dânhai hi ngaisak a, fimkhur taka in zawm chun, in pi le puhai kuoma inkhâm meua a tiem ang khan, LALPA in Pathien chun nangni laka a hmangaina thuthlung chu vong zing a tih.
Hmangai a ti chêu a, malsawm a ti chêu a, sukpung a ti chêu. In pi le puhai kuoma inkhâm meua pêk a tiem rama chun in rila ra hai, in lo tharsuok bu le bâl le in uoiin thar le oliv hriek thar hai, in bawng tehai le beram tehai chu malsawm a tih.
Hnam dang po po nêkin malsawmna dong nasàng in ta, a nuhmei a pasalin a ching um naw ti niu a, in ranhai khom te thuoi lo um naw ni hai.
LALPA chun hri po po la hmangpêk a ti chêu a, Aigupta rama hri pangzatum ang kha nangni chungah inlêngtir naw ni a, nangni theidatuhai chungah inlèngtir lem a tih.
LALPA in Pathienin in kuta hnam a pêk ding chêu po po hi in sukchimit vong ding a nih. Lunginsiet naw unla, an pathienhai rong bawl naw ro; in ta dingin châng a ni ding a ni si a.
"In lungrilin, 'Hieng hnamhai hi eini nêkin an hrât lem si a, ieng tin am ei hnot suok ding a na?' in ti khom a ni thei.
Anni chu ti naw ro: Faraw le Aigupta po po chunga LALPA in Pathienin a thaw kha hre zing ro.
Fiena nasa tak dâm, inchikna mak dâm, thil mak dâm hmang a, kut hrât chu phara LALPA in Pathienin a lâk suok dàn chêu mit ngeia hmutu in ni kha. LALPA in Pathien chun hnam dang in tihai chungah khang ang bok khan a thaw ve ding a nih.
Chu bâkah, a thi mahla, inbi hmanghai khom bel hlum vong dingin LALPA in Pathien chun anni lai khuoivànriel tir a tih.
Anni chu ti naw ro, nangni laia thang, LALPA in Pathien chu Pathien ropui le râpum a ni si a.
Chuong hnamhai chu LALPA in Pathien chun a zâiin hnot suokpêk a ti chêu. Voi khat thilthuin inram vong naw ro, chuonga in thaw chun in vêlah ramsa hung pung taluong an tih.
LALPA in Pathien chun anni chu pêng a ti chêu a, an chimit chenin sukchi-ai tawl a tih.
An lalhai in kutah pêng a ti chêu a, an hming chu vânkhup hnuoia inthokin thai bo in ta, insukbohmang vong chenin dang theitu chêu tu khom um naw ni hai.
Pathien lem an siem fawmhai chu in raw vong ding a nih. Chu taka tangkaruo amanih rangkachak amanih chu inhnar naw unla, in ta dingin in lâk ding a ni bok nawh. Chuong naw chun inawk pal rawi in tih, LALPA in Pathien ngaia thil tirdakum a ni si a.
In inah thil tirdakum la lûtin chu thil ang boka sietna tuok ve dingin in insiem ding a ni nawh; namen loa tenin in theida ding a nih, sietna tuok dinga ruot sa a ni si a.