Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
deuteronomy - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Bible Versions
"In hmaah thlang ding malsawmna le tongsie ka sie tah a. LALPA in Pathienin hnam danghai lai a hnot dar pha chêu, tuta dit thlangna ka pêk chêu hi in hriet suok hun la um a tih.
Nangni le in thlahaiin LALPA in Pathien kuom tieng hung kîr nawk a, voisuna thupêk ka pêkhai hi lungril po po le thlarau po poa in zawm chun,
LALPA in Pathien chun in vangneinaj hung tungding nawk a ta, lunginsiet a ti chêu a, hnam tin laia a hnot darna cheua inthokin hung thuoi khawm nawk a ti chêu.
Hnuoi kilkhawra a hnot suok in um khomin, chu taka inthok chun LALPA in Pathien chun rût khawmin hung thuoi kîr nawk a ti chêu.
LALPA in Pathien chun in pi le puhai hluo ram ngeia chun thuoi lût a ti chêu a, chu ram chu hluo nawk in ta, in pi le puhai nèka hmuingil lem le tam lemin siem a ti chêu.
Chun, in khawsak theina ding le in lungril po po le in thlarau po poa in hmangai theina dingin, LALPA in Pathien chun in lungril le in thlahai lungril ser chu tanpêk a ti chêu.
Chun, hieng tongsie po po hi LALPA in Pathien chun a theidatu le suknomnatu chêu in hmèlmahai chungah bun lêt a tih.
Chuongchun, LALPA chu pom nawkin, voisuna ka pêk chêu thupêkhai hi hung hraw nawk in tih.
LALPA in Pathien chun in kut sinthaw tinrênga hai, in rila ra hai, in ran vai chunga hai le in lo thlai suok tinrêngah a tontawin sukpung a ti chêu.
Hi Dàn bua chuong a thupêkhai le a dânhai zawm dinga LALPA in Pathien kuom tienga lungril po po le thlarau po poa in kir chun in pi le puhai chunga a lawm ang bok khan in chungah LALPA lawm nawk a ta, sukhnienghnâr a ti chêu.
"Voisuna ka thupêkhai chêu hi in ta dinga thil harsa taluo amani le in tlin phâk lo thil a um nawh.
Kan hrieta kan zawm theina dingin tu am vâna hang lawnin mi hang lapêk a ta?' ti dingin vâna um a ni si nawh.
Kan hrieta kan zawm theina dingin tu am tuifinriet ràla fein mi va lapêk a ta?' ti dingin tuifinriet ràla um khom a ni bok nawh.
Chuong nêk hmanin, thu chun a hnai hle chêu a, in baua le in lungrilah a um a nih.
"Ngai ta u, tuhin in hmaah hringna le hmuingilna le thina le sietna ka sie a ni hi.
LALPA in Pathien hmangai ding dâm, a lampui hraw ding dâm le a rorêlhai pom ding dàma thu ka pêkhai chêu hi in zawm chun hring le damin um in ta, hung pung in ta, in va hluo ding rama chun LALPA in Pathienin malsawm a ti chêu.
Amiruokchu, in lungril naw tieng ngha a, thu awi lo a, thuoi hmanga um a, pathien danghai bea an rong in bawl chun,
bohmang ngei ngei in tih ti tuhin ka hril chêu a nih. Jordan vadung kân a, hluo dinga in lûtna rama chun dam sawt naw ti niu.
In hmaa hringna le thina, malsawmna le tongsie ka sie hi tuhin in chungchang thua hrepuitu dingin hnuoi le vân ka ko a nih. Tuhin, hringna chu thlang ro, nangni le in thlahai khom an hring theina ding le
LALPA in Pathien chu hmangai a, a rawl ngaithla a, in chel nghet tlat theina dingin. LALPA chu in hringna a ni leiin, in pu Abraham hai, Isak hai, Jakob hai kuoma inkhâm meua pêk a tiem rama chun kum sawt tak indamtir a ti chêu" a ta.