Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
daniel - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bible Versions
Hi hi khawvel pumpuia chi tin, hnam tin le tong tinhai kuoma Lal Nebukadnezzar thucha chu a nih:"In rênga chungah hmûingìlna nasa takin pung raw se.
"Chunghnungtak Pathienin ka ta dinga inchikna mak le thil mak a'n entirhai hi ka hril nuom cheu a nih.
Inchikna a'n entirhai chu, A va hang ropui ngei de!A thil mak thaw a ropui. A ram chu kum hlun ram a na, Suon an um sûng po po chu, Rorêltu ni zing a tih.
Kei, Nebukadnezzar hi ka lal inah inhoi tak le hnienghnâr takin ka khawsa a.
Sienkhom zàn khat chu mang pangzatum tak el ka nei a. Inlàrnaa ka thil hmuhai chu khum laizawlah ka ngàituo a, ka lungril a sukmangang hle a.
Chuleiin, ka mang chu hrilfie dingin Babulon mi varhai po po chu ka hmaa hung thuoi dingin thu ka pêk a.
Chuongchun, mitdawivai thiem hai, aikei thiem hai, arasi hmanga aisân thiem hai le dawithiemhai chu an hung a, ka mang chu ka hril tawl a, sienkhom an mi hrilfie thei naw a.
A tawpah Daniel a hung a, ka mang chu ka hril a (Ama hi ka pathien hming chawia Beltesazar ti hming ka'n puttir a na, amaa hin pathien thienghlimhai thlarau chu a um a nih).
A kuomah, "Aw Beltesazar, mitdawivai thiemhai hotu, nangmaah pathien thienghlimhai thlarau a um ti ka hriet a, i ta dingin ieng anga thu inthup khom hrilfie intak a um nawh. Ka mang chu hi hi a na, mi hang hrilfiepêk raw leh.
Khuma ka zàl laia inlàrna ka hmu chu hi hi a nih: Ka hei ngha a, ka hmaa chun ram lailung takah thing lien tak el, namên loa insâng hi a lo ngìr a.
Thing chu detdo takin a'n thang lien pei a, a zîkin vàn a tong a; hnuoi tawp kila inthok khoma hmu thei a nih.
A hnahai a mawi a, a rà a tam a, hring tinin khopkhamin an tlàn a. Ramsahaiin a zâr hlim an bèl a, chunglêng vatehaiin a zârah riebûk an rem a, taksa put hringcha po po chawmtu a nih.
"Ka khum laizawla inlàrna ka hmu lai chun ka hei en a, ka hmaa chun vêngtu mi thienghlim, vàna inthoka hung tum lai chu ka hmu a.
Rawl inring taka khêkin, "Thing kha phûr unla, a kàuhai kha tan unla, a hnahai sât thla vong unla, a ràhai chu pei dar ro. A hnuoia ramsa chènghai chu tlàn hmang hai sien, a zâra vatehai khom vuong hmang vong raw hai se.
A bul le a zunghai ruok chu hlà unla, thîr le dârin thlung unla, hlo buk lai ngîr vê zing sien, vàn daidawin tlàk khum sien, hnuoia hlo buk lai ramsa angin khawsa ve raw se.
Chuong anga kum sari a hmang zo hma po chu mihriem lungril put ta loin ramsa lungril put raw se.
" 'Hi thurêl puongtu chu mi thienghlim vàntirkohai an nih, Chunghnungtak chu mihriemhai lalram chunga thuneitu, a ditsak taphot kuoma lalram chu pe theitu le mi hnuoihnung tak khom inhluotir theitu a ni hlakzie tu khomin an hriet theina dingin' tiin.
"Chu chu a nih, kei Lal Nebukadnezzarin manga ka hmu chu. Tuhin nang Beltesazar, ka mang umzie chu hang hrilfie raw leh, ka lalrama mi var tu khomin an mi hril fiepêk thei si naw a. Pathien thienghlimhai thlarau chu nangmaah a um leiin, nang chun i hril fie thei a nih" a ta.
Chu phing leh Daniel (Beltesazar tia ko bok) chu a ti hle a, iemani chen chu ieng khom a hril thei nawh. Lal chun a kuomah, "Beltesazar, mang le a hril fiena leiin thlaphâng naw rawh" a ta. Beltesazar chun, "Ka lalpa, mang chu a theidàtu che mang le a hrilfiena chu i hmêlmahai chan ni lem hlauh sienla ni ding maw!
Thing i hmu, nghet taka vàn tonga hung inthang lien, kawl kil tawpa inthok khoma hmu thei,
a hnà mawi tak, a rà tam êm êm, mi tin tlàn tham, a buk hnuoi ramsahaiin chêngnaa an nei, a zârhai chu chunglèng vatehaiin riebûka an lo hmang hlak chu,
aw laltak, nang hi i nih. Ropuiin i hung hrât a, vàn tong khopin i hung lien a, i lalram chun kawl kil chen a tlung a nih.
"A nih, aw laltak, vàna inthoka vàntirko mi thienghlim hung tum i hmu khan, 'Thing chu phûr thlu unla, sukbohmang ro. A bul le a zunghai ruok chu thîr le dâra khitin hlo buk lai la um zing sien, vàn daidawin tlàk khum sien, kum sari a'n voi hmâ khat chu ram sa angin khawsa raw se' a ti a ni kha.
"Aw laltak, a hrilfiena le Chunghnungtakin laltak, ka lalpa chungthua thu a rèl tah chu hi hi a nih:
I khuo le tuihaia inthoka hnot suokin um i ta, ramsahai lai khawsâng i ta, ran angin hlo pet i ta, vàn daidawin tlàk khum a ti che. Chunghnungtak chu mihriemhai lalram po po chunga lal tak a nizie le lalna chu a ditsak taphot kuomah a pèk hlakzie i hriet thiem a, i pom hma khat chu kum sari sûng chuong ang chun um i tih.
Chun, a bul chu hlà dinga thû a pèk angin, vànin thû a neizie i hung hriet pha chun i lalram chu pèk kîr ni nawk i tih.
Chuleiin, aw laltak, ka thurawn pèk che hi pom tlâkah ngai rawh. I suolhai bànsan la, thil indik thaw la, i rîtlona khom nêksawrhai chungah ngilneinain inlangtir lem rawh, i hung hmùingîl pei thei tâkduoiin" a ta.
Chuong thil po po chu Nebukadnezzar chungah a hung tlung a.
Thla sawm le thla hni an voi hnung chun Babulona a lal in chungah lal chu a'n vàk a,
Khawpui a hei thlìr vèl chun, "Babulon khaw ropui le mawi tak hi, ka lal in umna ding le ka ropuiizie inentirna dinga keima kut hrât ngeia ka bawl a ni naw am a ni?" a ta.
A la tong lai zing chun vàna inthoka rawlin, "Aw Nebukadnezzar, i chungthu chu hieng anga rèl a nih: I lalna chu i kuta inthokin làk hmang a ni tah.
Mihai laia inthoka hnot suok nîng i ta, ramsahai lai chêng i ta, ran angin hlo pet i tih. Mihriemhai lalram chunga thuneitu le a ditsakhai kuoma inlalna petu chu Chunghnungtak a nizie i hriet suok le pom hmâ po, kum sari sûng chu, chuong ang chun um i tih" tiin a hung hril a.
Chu ni lá là chun hrila um tah chu Nebukadnezzar chungah a hung tlung nghal a, mihriemhai laia inthokin an hnot suok a, ran angin hlo a pet ve a, vàn daidawin a tlàk khum a, a sam chu mupui hmul anga seiin a hung inthang a, a tinhai chu vate tin ang el a hung ni ta a.
Chun, a hun a hung tlingtlàk chun, kei Nebukadnezzar hin vàn tieng mit ka hang inlèn a, ngaituona pangngai ka hung put nawk ta a. Chuongchun, Chunghnungtak chu inpâkin, chatuona hring chu inzà takin ka chawimawi a:A ram chu chatuon lalram a na, Suon po po dai a ni si.
Leilung hluotu hnamhai hi, Ieng tham khom an ni si nawh. Vàna sipai ruolhai leHnuoia chêngtuhai chungah, A nuom angin a thaw hlak. Tû khom a kut thlâk ding chu, Kei kîr thei an um naw a, "Iem a na i thaw hrim hi?" Ti thei tû khom an um nawh.
Ngaituona pângngâi ka hung put chara inthok chun ka lalram ropuina dingin ka'n zaumna le ropuina chu pêk kîrin ka um a. Ka mi rawn hlakhai le ka khawnbawlhai chun an mi hung zong suok a, ka lalthungphaah an mi'n thungtir a, a hmaa nêka ropuia tungdingin ka hung um nawk tah a nih.
Chuongchun, kei Nebukadnezzar hin tu hin Vàn Lal chu inpâka inzàin ka chawi sàng a nih. A thilthaw taphot indikin, a lampui taphot a fel a, chapo taka kal chawituhai chu a suktlawm hlak, " tiin.