Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
numbers - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Bible Versions
यहोवा मूसा क संग मिलापवाला तम्बू मँ बात किहस। इ बात सीनै रेगिस्तान मँ भइ। इस्राएल क मनइयन जब मिस्र तजि दिहन ओकरे पाछे इ बात दूसर बरिस क दूसर महीना क पहिले दिन क रही। यहोवा मूसा स कहेस,
“इस्राएल क सब मनइयन क गना। हर मनई क सूची ओकर परिवार अउ ओकर परिवार-समूह क संग बनावा।
तू अउ हारून इस्राएल क सबहिं मनइयन क गनब्या। ओन मनसेधुअन क गना जउन बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर क अहइँ। इ सबइ उ पचे अहइँ जउन इस्राएल क फउज मँ सेवा करत हीं। एनकइ सूची ऍनके समूह प बनी तइयार करा।
हर परिवार दल स एक मनई तोहार मदद करी। उ मनई आपन परिवार दल क अगुआ होइ।
तोहरे साथे रहइ अउ तोहार मदद करइ वाला मनइयन क नाउँ इ अहइँ:रूबेन क परिवार समूह मँ स सदेऊर क पूत एलीसूर;
सिमोन परिवार समूह स सूरीसद्दै क पूत सलूमीएल;
यहूदा क परिवार समूह स अम्मीनादाब क पूत नहसोन;
इस्साकार क समूह मँ स सूआर क पूत नतनेल;
जबूलून क परिवार समूह स हेलोन क पूत एलीआब;
यूसुफ क सन्तानन स, एप्रैम क परिवार समूह स अम्मीहूद क पूत एलीसामा अउ मनस्से क परिवार समूह स पदासूर क पूत गमलिएल;
बिन्यामीन क परिवार समूह स गिदोनी क पूत अबीदान;
दान क समूह मँ स अम्मीसद्दै क पूत अहीएजेर;
आसेर क परिवार समूह स आक्रोन क पूत पगीएल;
गाद क परिवार समूह स दूएल क पूत एल्यासाप;
नप्ताली क परिवार समूह स एनाम क पूत अहीरा दल क।”
इ सब मनइयन आपन लोगन क जरिए आपन परिवार समूह क अगुआ चुना गएन। इ पचे आपन मनइयन क जरिए परिवार समूह क नेता चुना गएन। इ सबइ आपन परिवार समूह क नेता अहइँ।
इसलिए मूसा अउर हारून उ मनइयन क लिहस जे नाउँ दुआरा चुना गएस अउ एह बरे दूसर महीना क पहिले दिन रहा। मूसा अउ हारून इ मनइयन अउ इस्राएल क लोगन क एक संग बोलाएस।
तब मनइयन क सूची ओन कई परिवार अउ परिवार समूह क मुताबिक बनी। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर क सबहिं मनइयन क सूची बनी।
मूसा ठीक वइसा ही किहेस जइसा यहोवा क हुकुम रहा। मूसा मनइयन क तब गनेस जब उ पचे सीनै क रेगिस्तान मँ रहेन।
रूबेन क परिवार समूह क गना गवा। रूबेन इस्राएल क पहिलौटी पूत रहा। ओन सबहिं मनइयन क जउन फउज मँ सेवा करइ क जोग्ग अहइ सूची बनी जेकर उमिर बीस बरिस या ओसे जिआदा रहेन। ओनकइ सूची ओनके परिवार अउ ओनकइ परिवार समूह क संग बनी।
रूबेन क परिवार समूह स गना भए मनसेधुअन क गनती 46,500 रही।
सिमोन क परिवार समूह क गना गवा। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउर फउज मँ सेवा करइ क जोग्ग सबहिं मनसेधुअन क सूची बनी। ओनकइ सूची ओनके परिवार अउ ओनकइ परिवार समूहन क संग बनी।
सिमोन क परिवार समूह क गने प सारे मनसेधुअन क गनती 59,300 रही।
उ पचे गाद क परिवार समूह क गनेन। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर क सबइ मनइयन जउन कि फउज मँ सेवा करइ जोग्ग सबहिं मनसेधुअन क नाउँ क सूची बनी। ओनकइ सूची ओनके परिवार समूहन क संग बनी।
गाद क परिवार समूह क गने प मनसेधुअन क सब गिनती 45,650 रही।
यहूदा क परिवार समूह क गना गवा। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउ फउज मँ सेवा करइ क जोग्ग मनसेधुअन क नाउँ क सूची बनी। ओनकइ सूची ओनकइ परिवार अउ ओनके परिवार समूहन क संग बनी।
यहूदा क परिवार समूह क गने प सब क गनती 74,600 रही।
इस्साकार क परिवार समूह क गना गवा। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउ फउज मँ सेवा करइ क जोग्ग सबहिं मनसेधुअन क नाउँ क सूची बनी। ओनकइ सूची ओनके परिवार अउ ओनकइ परिवार समूहन क संग बनी।
इस्साकार क परिवार समूह क गने प मनसेधुअन क गनती 54,400 रही।
जबूलून क परिवार समूह क गना गवा। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउ फउज मँ सेवा करइ जोग्ग सबहिं मनसेधुअन क नाउँ क सूची बनी। ओनकइ सूची ओनके परिवार अउ ओनके परिवार समूहन क संग बनी।
जबूलून क परिवार समूह क गने प मनसेधुअन क सब गनती 57,400 रही।
यूसुफ क पूतन स एप्रैम क परिवार समूह क गना गवा। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउ फउज मँ सेवा करइ जोग्ग सबहिं मनसेधुअन क नाउँ क सूची बनी। ओनकइ सूची ओनके परिवार अउर परिवार समूहन क संग बनी।
एप्रैम क परिवार समूह क गने प सब गनती 40,500 रही।
मनस्से क परिवार समूह क गना गवा। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउ फउज मँ सेवा करइ जोग्ग सबहिं मनसेधुअन क नाउँ क सूची बनी। ओनकइ सूची ओनके परिवार समूहन क संग बनी।
मनस्से क परिवार समूह क गने प मनसेधुअन क सब गनती 32,200 रही।
बिन्यामीन क परिवार समूह क गना गवा। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउ फउज मँ सेवा करइ जोग्ग सबहिं मनसेधुअन क नाउँ क सूची बनी। ओनकी सूची ओनके परिवार अउ ओनके परिवार समूहन क संग बनी।
बिन्यामीन क परिवार समूह क गने प मनसेधुअन क सब गनती 35,400 रही।
दान क परिवार समूह क गना गवा। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउ फउज मँ सेवा करइ जोग्ग सबहिं मनसेधुअन क नाउँ क सूची बनी। ओनकी सूची ओनके परिवार अउ परिवार समूहन क संग बनी।
दान क परिवार अउ ओनका परिवार समूहन क गने प सब गनती 62,700 रही।
आसेर क परिवार समूह क गना गवा। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउ फउज मँ सेवा करइ जोग्ग सबहिं मनसेधुअन क नाउँ क सूची बनी। ओनकी सूची ओनके परिवार अउ परिवार समूहन क संग बनी।
आसेर क परिवार समूह क गने प मनसेधुअन क सब गनती 41,500 रही।
नप्ताली क परिवार समूह क गना गवा। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउ फउज मँ सेवा करइ जोग्ग सबहिं मनसेधुअन क नाउँ क सूची बनी। ओनकी सूची ओनके परिवार अउ ओनके परिवार समूहन क संग बनी।
नप्ताली क परिवार समूह क गने प मनसेधुअन क सब गनती 53,400 रही।
मूसा, हारून अउ इस्राएल क बारह नेता लोग इ सब मनसेधुअन क गनेन। हर परिवार समूह स एक ठु नेता रहा।
इस्राएल क हर एक मनसेधू जउन बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउ फउज मँ सेवा करइ जोग्ग रहा, गना गवा। इ मनसेधुअन क सूची ओनके परिवार क संग बनी।
मनसेधुअन क सब गनती 6,03,550 रही।
लेवी क परिवार समूह स परिवारे क सूची इस्राएल क दूसर मनसेधुअन क संग नाहीं बनी।
यहोवा मूसा स कहे रहा:
“लेवी क परिवार समूह क मनइयन क जिन गना। उ क गन्ती इस्राएल क बचा भवा लोगन क संग जिन करा।
लेवी क मनइयन स कहा ड्ढि उ पचे करार क पवित्तर तम्बू क जिम्मेदार अहइँ। उ पचे ओकर अउर ओहमाँ स जउन चीजन अहइँ, ओनका देखा-भाला। उ पचे पवित्तर तम्बू मँ अउ ओकर सबहिं चीजन लइके चलिहीं। उ पचे आपन सिबिर ओकरे चारिहुँ कइँती डइहीं अउ ओकर देख भाल करिहीं।
जब कबहुँ भी पवित्तर तम्बू क जात्रा पइ लइ जावइ जाइ तउ लेवी क मनइयन क ही तम्बू क निचे उतारइ चाही। जब कबहुँ पवित्तर तम्बू कउनो ठउरे प लगाइ जाइ तउ लेवी क मनसेधुअन क ही तम्बू क लगाइ चाही। उ पचे अइसा ही लोगन अहइँ जउन पवित्तर तम्बू क देख-रेख करत हीं। जदि कउनो अइसा दूसर मनई जउन ड्ढि लेवी नाहीं अहइ, पवित्तर तम्बू क निअरे ओका देख-रेख करइ बरे आवत ह तउ उ मारि डावा जाइ चाही।
इस्राएल क मनइयन आपन तम्बू आपन समूहन क अनुसार लगइहीं। हर एड्ढ मनई क अनुसार आपन सिबिर आपन परिवार समूह क झण्डा क लगे लगावइ चाही।
मुला लेवी क मनइयन क आपन सिबिर पवित्तर तम्बू क चारिहुँ कइँती डावइ चाही। लेवी क मनई करार क पवित्तर तम्बू क रच्छा करिहीं। उ पचे पवित्तर तम्बू क रच्छा करिहीं उ पचे पवित्तर तम्बू क रच्छा करिहीं जेसे इस्राएल क मनइयन क कछू बुरा न होइ।”
एह बरे इस्राएल क मनइयन ओन सबहिं बैंतन क ड्ढिहेन जैकर हुड्ढुम यहोवा मूसा क दिहन